עיון משותף במשנת הנזיר

יג' תמוז תשע"ח – בית מדרש נזר-דוד ללימוד תורת הרב הנזיר