Blog

תורה ומדע

ספר זה מציג סקירה רחבה של העמדות השונות המצויות במחשבה הדתית המודרנית בתחום היחסים שבין הדת והמדע, ביניהם הרמב"ם, ריה"ל, ר' אברהם אבולעפיה, ר' נחמן, רבי יצחק עראמה, הרב קוק, אליהו בן אמוזג, הרבי מלובביץ', Read more…

יובל אורות

ספר מאמרים שנערך ע"י פרופ' בני איש-שלום ופרופ' שלום רוזנברג, ומבוסס על הרצאות הכינוס העולמי למחשבה יהודית שנערך באלול תשמ"ה בירושלים שהוקדש לנושא התשובה במשנת הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל במלאת חמישים שנה לפטירתו. Read more…

Get in Touch